Quang cảnh Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình) cho biết, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố được ban hành. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, ngoài các văn bản theo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 4 Nghị quyết của HĐND Thành phố, 6 Kế hoạch của UBND Thành phố và nhiều văn bản khác để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo; quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình bằng các Đề án, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch công tác năm gắn với việc thực hiện các nội dung đảm bảo công tác an sinh xã hội và giảm nghèo tại địa phương. UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu trình HĐND Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô.

Đến nay, đã có 18/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch của giai đoạn 2021-2025. Mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, trợ giúp xã hội được quan tâm tiền đầu tư phát triển để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Thành phố quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn; phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Chương trình tín dụng chính sách được đẩy mạnh, góp phần tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao… những kết quả đạt được ngày càng thể hiện được tính ưu việt và nhân văn của Chương trình. Trong quá trình triển khai, một số địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, tạo sức lan tỏa, mang lại niềm tin cho Nhân dân.

Nêu một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Dân cho biết, hiện, số người tham gia BHXH, BHYT tăng chậm, việc thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT còn khó khăn. Việc triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân, khám chữa bệnh từ xa, bệnh án điện tử còn hạn chế. Trong khi đó, vẫn còn một số chỉ tiêu khó cần tập trung chỉ đạo thực hiện như chỉ tiêu số bác sỹ/vạn dân (mục tiêu đến năm 2025 đạt 15 bác sỹ/vạn dân, tương đương 13.250 bác sỹ); Chỉ tiêu tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe; Chỉ tiêu “Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tham gia chương trình sữa học đường”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, chương trình khi triển khai đã mang lại hiệu quả rõ rệt, người dân được thụ hưởng trực tiếp nên rất phấn khởi. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, lan toả. Các chỉ tiêu của chương trình được thực hiện tốt, trong đó, 18/27 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch của giai đoạn, một số chỉ tiêu đạt kết quả tốt, như: giảm nghèo, hộ cận nghèo, chính sách cho đồng bào miền núi, chăm sóc sức khỏe Nhân dân...

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Ban Chỉ đạo tiếp tục hoạt động rất nghiêm túc, bài bản, hiệu quả. Đã rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung thực hiện các cơ chế chính sách để thực hiện.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu các cách làm sáng tạo, đạt kết quả rõ nét đối với các chỉ tiêu của chương trình, đặc biệt cần quan tâm tháo gỡ các chỉ tiêu khó và quan tâm đến các chính sách chăm lo người có công, thực hiện an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các sở, ngành tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các dự án liên quan đến đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, chỉ tiêu nước sạch. Sở Y tế phối hợp Sở Nội vụ rà soát những nội dung liên quan đến làm việc với các bộ, ngành có cơ sở y tế đóng trên địa bàn; việc thực hiện xã hội hóa các đề án, tính toán để đạt được hiệu quả đề ra. Trong quản lý sức khoẻ người dân, một số đơn vị làm tốt thì đánh giá cách làm, kinh nghiệm để triển khai rộng trên toàn Thành phố.

Đối với các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá rất thẳng thắn, trách nhiệm, giao cơ quan Thường trực tiếp thu ý kiến để bổ sung và hoàn thiện báo cáo.