Quý III/2022 SAS doanh thu thuần hơn 414 tỷ đồng, cao gấp 7 lần cùng kỳ
Quý III/2022 SAS doanh thu thuần hơn 414 tỷ đồng, cao gấp 7 lần cùng kỳ. Ảnh minh họa

Theo đó, quý III/2022 doanh thu thuần của Sasco tăng mạnh 7,2 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 414 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế đạt 113 tỷ đồng, doanh thu hoạt động phòng chờ đạt 93 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác.

Lợi nhuận gộp cũng tăng cao 9,3 lần, đạt 216 tỷ đồng. Biên lợi nhuận cải thiện từ 40% lên 52%.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm 85% còn 5 tỷ đồng, do công ty không ghi nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia. Trong khi đó, các chi phí khác đều tăng cao, cụ thể: chi phí tài chính tăng 30%, đạt 13 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 4,1 lần, đạt 115 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,1 lần, đạt 55 tỷ đồng.

Kết quả, Sasco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng, tăng đột biến 17,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

SAS: Quý III/2022 doanh thu thuần hơn 414 tỷ đồng, cao gấp 7 lần cùng kỳ
Nguồn: SAS

Lũy kế 9 tháng, Sasco có 841 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng, tăng vượt trội so với khoản lãi "tí hon" 305 triệu đồng của cùng kỳ.

Năm 2022, Sasco đặt mục tiêu doanh thu 1.340 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 82 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 62,7% kế hoạch doanh thu và vượt 52% kế hoạch lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Sasco đạt 1.824 tỷ đồng, tăng 17,6% so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 196 tỷ đồng, tăng 24%. Tổng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng 51,5% lần, đạt 588 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý III/2022, nợ phải trả của Sasco tăng mạnh 2,8 lần so với đầu năm. Đáng nói trong cơ cấu nợ phải trả, có quá nửa là khoản phải trả người bán ngắn hạn, chiếm 67% (đạt 246 tỷ đồng, tăng 7 lần).