Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, trong tài liệu cũ, tờ trình phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn chỉ có 1 phương án chào bán cổ phần phổ thông.

Với phương án mới, Masan dự kiến chào bán cổ phần mới với loại cổ phần chào bán là cổ phần phổ thông và/hoặc cổ phần ưu đãi cổ tức với tổng số lượng cổ phần phát hành dự kiến tối đa là 10% tổng số cổ phần đang lưu hành vào thời điểm chào bán.

Hiện nay, Masan có vốn điều lệ 14.237 tỷ đồng, tương đương 1,42 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Giả sử số cổ phần MSN tại thời điểm chào bán giữ nguyên như hiện nay, Masan sẽ chào bán riêng lẻ tối đa khoảng 142 triệu cổ phiếu MSN .

HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn loại cổ phần chào bán phù hợp với phương án chào bán từng loại và tùy thuộc vào nhu cầu, tình hình sử dụng vốn của công ty và điều kiện thị trường thuận lợi nhất

Về cơ bản, phương án chào bán cổ phần phổ thông và phương án chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức giống nhau về số cổ phần dự kiến chào bán, giá chào bán, quy định hạn chế chuyển nhượng, thời điểm chào bán, số lượng nhà đầu tư.

Theo đó, Masan có thể sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ một lần hoặc nhiều lần, thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc cho đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chiến lược là các tổ chức trong nước và nước ngoài, có năng lực về tài chính hoặc trình độ công nghệ hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của Masan và các công ty con trong tập đoàn. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Giá chào bán sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể và không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của công ty.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều khác biệt đó cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, không có cổ tức cố định và không có điều khoản mua lại còn cổ phần ưu đãi cổ tức có cổ tức cố định, có điều khoản mua lại nhưng không có quyền biểu quyết.

Mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi là 0% trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi lên đến 10%/năm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức cố định cụ thể và thời điểm thanh toán. Ngoài cổ tức cố định, mỗi cổ phần ưu đãi sẽ được nhận cổ tức tương đương với mỗi cổ phần phổ thông (nếu có). Cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết.

Công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào sau khi tròn một năm kể từ ngày phát hành. Giá mua lại một cổ phần ưu đãi không thấp hơn giá phát hành và không cao hơn 300.000 đồng/cp.

Giá mua lại sẽ được điều chỉnh cho các khoản chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và các khoản phân phối bằng cổ phiếu mà công ty đã trả, cũng như các sự kiện gộp hay chia tách cổ phiếu, chi trả cổ tức bằng tiền và các sự kiện tương tự.