Gần 3.000 tấn thủy sản được khai thác trong 4 tháng

Sản lượng thủy sản tháng 4/2024 ước đạt 772,4 nghìn tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 555,5 nghìn tấn, tăng 3,3%; tôm đạt 104,6 nghìn tấn, tăng 3,6%; thủy sản khác đạt 112,3 nghìn tấn, tăng 3,2%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 418,3 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 279,5 nghìn tấn, tăng 5,9%; tôm đạt 92,7 nghìn tấn, tăng 3,9%.

Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do giá bán cá tra duy trì ổn định ở mức khá. Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 144,7 nghìn tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tôm trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do thị trường tiêu thụ ổn định, cùng với đó là mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đang được mở rộng. Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 4/2024 ước đạt 65 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 23,7 nghìn tấn, tăng 1,7%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 354,1 nghìn tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước do thời tiết thuận lợi cho việc khai thác thủy sản. Trong tháng, sản lượng cá khai thác đạt 276 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; tôm đạt 11,9 nghìn tấn, tăng 0,8%; thủy sản khác đạt 66,2 nghìn tấn, tăng 1,7%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 339,4 nghìn tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản ước đạt 2.713,9 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 1.996,3 nghìn tấn, tăng 2,3%; tôm đạt 297,6 nghìn tấn, tăng 3,8%; thủy sản khác đạt 420 nghìn tấn, tăng 2,3%.