HĐND TP Hà Nội vừa thông qua quy định về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Cụ thể, theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, từ ngày 1/7/2021, Hà Nội sẽ áp dụng thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường trên địa bàn các quận và thị xã Sơn Tây. Trong khi đó, UBND phường là đơn vị dự toán trực thuộc UBND các quận, thị xã. Như vậy, các phường khi không còn là cấp ngân sách sẽ không còn nguồn thu, nhiệm vụ chi theo phân cấp tại Nghị quyết của HĐND thành phố.

Do đó, cần thiết phải điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách phường về ngân sách quận, thị xã để phù hợp khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn các phường.

Điều chỉnh ngân sách khi áp dụng thí điểm chính quyền đô thị
Điều chỉnh ngân sách khi áp dụng thí điểm chính quyền đô thị

TP đề nghị điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách các quận và thị xã để cụ thể hóa việc các địa phương không còn là cấp ngân sách độc lập. UBND phường là đơn vị dự toán trực thuộc UBND các quận, thị xã; nguồn thu, nhiệm vụ chi của các phường theo phân cấp trước đây chuyển thành nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các quận, thị xã; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách cấp phường trước đây được gộp vào tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách quận, thị xã.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố nêu rõ, các nội dung trình của UBND thành phố bảo đảm tuân thủ quy định của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và không làm ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách của các quận, thị xã Sơn Tây và thành phố.

Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thống nhất với nội dung trình của UBND thành phố. Đồng thời, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND thành phố quan tâm việc kịp thời hướng dẫn chính quyền các quận và thị xã Sơn Tây các nội dung xử lý chuyển tiếp về tài chính, ngân sách của các phường để đảm bảo tài chính cho hoạt động của UBND các phường và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tại các phường ngay từ ngày 1/7/2021.