Theo Sở KH&ĐT Đà Nẵng, Quyết định 934/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030” được ban hành trên cơ sở Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; danh mục các nhiệm vụ, chương trình, dự án “thành phố thông minh” (giá trị, phạm vi, cơ quan chủ trì đã được xác định trong Đề án).

Sở TT&TT Đà Nẵng được giao làm cơ quan thường trực, đầu mối triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030”

Sở TT&TT Đà Nẵng được giao làm cơ quan thường trực, đầu mối triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030”

Theo đó, Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 934/QĐ-UBND đưa ra 43 chương trình, dự án xây dựng thành phố thông minh tại TP Đà Nẵng triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025 với tổng kinh phí thực hiện là 1.589,3 tỷ đồng từ các nguồn vốn sự nghiệp công nghệ thông tin (10 tỷ đồng); xây dựng cơ bản (595,5 tỷ đồng); nguồn khác (ODA, PPP, doanh nghiệp: 983,8 tỷ đồng).

Sở TT&TT Đà Nẵng được giao làm cơ quan thường trực, đầu mối, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chủ trì triển khai thực hiện Đề án; chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Đề án và phối hợp với các ngành, địa phương tìm phương án giải quyết, báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư được phân công chủ trì thực hiện các dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định liên quan; lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai bảo đảm năng lực; đảm bảo tiến độ, chất lượng, tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử TP Đà Nẵng phiên bản 2.0 và Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh.