Công ty Xử lý nước Setfil bị đình chỉ giao dịch chứng khoán

Ngày 29/03/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thiết bị xử lý nước Setfil, địa chỉ trụ sở chính: Phòng 107, nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau: Phạt tiền 533.211.600đồng (Năm trăm ba mươi ba triệu hai trăm mười một nghìn sáu trăm đồng) theo quy định tại Điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CPngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP)được bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP)

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Đối với hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Công ty cổ phần Thiết bị xử lý nước Setfil - Người có liên quan đến bà Kiều Hải Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định (mã chứng khoán: NDW) thực hiện giao dịch bán 1.333.029 cổ phiếu NDW (tương ứng 13.330.290.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu NDW) từ ngày 15/3/2023 đến ngày 21/03/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.