Chương trình hành động của Chính phủ cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025: Một số chỉ tiêu