Cụ thể: Ngày 25/8/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 715/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khánh Hưng (địa chỉ: 56 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 520.260.000 đồng (Năm trăm hai mươi triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) đã bán 2.601.300 cổ phiếu LDG vào ngày 15/8/2023 nhưng không báo cáo Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch).