Dưới đây là 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 được đặt ra:

20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025