Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào công ty trong cùng một nhóm
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào công ty trong cùng một nhóm. Ảnh minh hoạ

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm vừa có công văn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài về việc thực hiện quản trị rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đó, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ.

Cục này lưu ý các doanh nghiệp phải tổ chức quản trị rủi ro với 3 tuyến bảo vệ độc lập tại: bộ phận nghiệp vụ, bộ phận quản trị rủi ro, kiểm toán tuân thủ và các bộ phận kiểm soát khác… Nhận dạng các rủi ro trọng yếu như rủi ro bảo hiểm, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro đối tác (bao gồm rủi ro pháp lý, rủi ro gian lận), rủi ro thanh khoản và các rủi ro khác theo đánh giá của doanh nghiệp bảo hiểm có thể gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào công ty trong cùng một nhóm
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào công ty trong cùng một nhóm. Ảnh minh họa

Các doanh nghiệp phải theo dõi trạng thái rủi ro và đánh giá kịp thời, cảnh báo sớm khả năng vi phạm các hạn mức rủi ro, hạn chế nguy cơ xảy ra rủi ro để đảm bảo an toàn trong hoạt động…

Đặc biệt, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và quy định pháp luật; trong đó lưu ý không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau, không được đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ gửi tiền tại các cổ đông, thành viên là các tổ chức tín dụng.