YEG: Dự kiến phát hành hơn 55 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Theo đó, YEG sẽ có hơn 55 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 1,000:722, tức 72.2% (cổ đông sở hữu 1,000 cp sẽ được nhận 722 cp mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/12/2023.

Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế (gần 551 tỷ đồng), căn cứ trên BCTC riêng kiểm toán năm 2022 của Công ty. Nếu hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ thặng dự vốn cổ phần sang vốn góp của chủ sở hữu.

Dự kiến vốn điều lệ của YEG sẽ tăng lên hơn 1,313 tỷ đồng. Gần nhất, vào tháng 9/2023, YEG đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 313 tỷ đồng lên 763 tỷ đồng thông qua việc chào bán 45 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp cho 15 cá nhân. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Doanh nghiệp này dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 1,000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần trước đây.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, YEG ghi nhận doanh thu 253 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Do biên lãi gộp giảm cùng với chi phí tài chính tăng khiến lãi sau thuế đi lùi 45%, còn hơn 12 tỷ đồng.