Theo đó, Tổng cục Đường bộ nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) về việc triển khai điểm a khoản 8 – Mục I - Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11/9/2021 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021 của Chính phủ.

Tổng cục Đường bộ tiếp tục đề nghị tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa
Tổng cục Đường bộ tiếp tục đề nghị tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa

Đề thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và với mục tiêu vừa tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải vừa bảo đảm tính thống nhất với các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW như sau:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và các cơ quan, ban ngành tại địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 12/CĐ-BGTVT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời yêu cầu Sở GTVT tiếp tục khẩn trương rà soát, kiểm tra và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh/thành phố bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành chưa đồng bộ với quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ GTVT theo các văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gửi trước đó (Văn bản số 6526/TCĐBVN-VT ngày 13/9/2021, văn bản số 6632/TCĐBV-VT ngày 17/9/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam).