Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 05/4/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 60/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần (địa chỉ: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - Công ty cổ phần (Công ty) không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 2 năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 và Quý 4 năm 2017; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (họp ngày 30/5/2019); Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (họp ngày 27/11/2019); Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2020 và Quý 1 năm 2021; Báo cáo thường niên năm 2020; Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2016 và 2017; Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 và Quý 3 năm 2017; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 4 năm 2017; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/7/2017; Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét tổng hợp và hợp nhất năm 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 1, 2, 3, 4 năm 2019 và 2020;

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020; Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (họp ngày 29/6/2020); Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (họp ngày 17/12/2019); Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCKHN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 4 năm 2017;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của SGDCKHN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 1,2,4 năm 2019, Quý 2 năm 2020, Quý 1 năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp và hợp nhất đã được soát xét năm 2019, 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCKHN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 3 năm 2019, Quý 1, 3, 4 năm 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020; Nghị quyết Hội đồng quản trị (ngày 01/3/2019); Thay đổi nhân sự (ngày 11/4/2019); Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 29/6/2019)).