Sửa đổi bổ sung nhiều quy định mới về giá đất, quản lý, sử dụng và thu hồi đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP (Nghị định số 10) sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Có hiệu lực từ ngày 20/5/2023. Nghị định đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới quan trọng liên quan đến vấn đề giá đất, quản lý, sử dụng, thu hồi đất, đấu giá đất.

Cụ thể, bổ sung khoản 4 Điều 15 của Nghị định số 43: Thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng không tính vào thời gian được gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai và Điều 15b của Nghị định này.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ quy định về các trường hợp bất khả kháng của pháp luật và thực tế triển khai các dự án đầu tư để xác định thời gian bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng đối với dự án thuộc địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp dự án thuộc địa bàn từ hai địa phương trở lên thì căn cứ đề xuất của UBND, các địa phương có liên quan, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định; trường hợp cần thiết lấy ý kiến của Bộ, ngành liên quan.

Sửa đổi, bổ sung Điều 15b thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Việc thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định.

Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Khi hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư không thực hiện được việc chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này.

Với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Nhà nước thu hồi đất của người bán tài sản gắn liền với đất thuê để cho người mua tài sản sử dụng đất thuê.

Khi hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng quy định.

Nghị định đã bổ sung Điều 17a vào Nghị định 43 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Sửa đổi bổ sung nhiều quy định mới về giá đất, quản lý, sử dụng và thu hồi đất
Sửa đổi bổ sung nhiều quy định mới về giá đất, quản lý, sử dụng và thu hồi đất. Ảnh minh họa

Theo đó, việc tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện: Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai; đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định 43.

Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Cùng đó phải đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 17a Nghị định 43 (sửa đổi tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai; đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất; đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định 43 thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc.

Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định mới cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44 quy định về giá đất. Theo đó, đối với trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định này thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Về thời điểm tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất (Điều 18a), đối với trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng thì thời điểm tính thu tiền thuê đất là ngày đầu tiên của thời hạn thuê đất tiếp theo...

Quý 1/2023, Phú Yên không có dự án nhà ở nào được cấp mới

Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, trong quý 1/2023, trên địa bàn tỉnh có 09 dự án nhà ở đang triển khai xây dựng (gồm 01 dự án nhà ở xã hội và 08 dự án nhà ở thương mại); 04 dự án nhà ở đang hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng theo quy định của pháp luật; 15 dự án nhà ở đang hoàn tất thủ tục để thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Về tình hình chung của thị trường bất động sản tại địa phương, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết địa bàn tỉnh hiện không có hàng tồn kho về bất động sản.

Về mặt bằng giá bán và cho thuê, tỉnh Phú Yên hiện có giá bán chung cư dao động từ 27-30 triệu/m2, đất nền 20-40 triệu/m2, giá cho thuê mặt bằng thương mại khoảng 0,54 triệu/m2.

Về dự án nhà thương mại, tỉnh Phú Yên không có dự án nào được cấp mới cũng như hoàn thành trong quý 1/2023. Tuy nhiên, có 07 dự án nhà ở thương mại đang triển khai với tổng số 390 căn nhà ở riêng lẻ, không có chung cư (trong đó có 01 dự án nhà ở thương mại hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán là Dự án Khu nhà ở tại lô số 3, phía Đông đường Hùng Vương với số lượng 94 căn nhà ở riêng lẻ); 01 dự án đất nền là Dự án Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa với số lượng 383 ô/nền.

Khu vực thuộc TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Khu vực thuộc TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: vneconomy.vn

Cụ thể, 07 dự án nhà ở thương mại đang triển khai gồm: Tòa nhà hỗn hợp The Light Phú Yên (Công ty cổ phần Conric Phú Yên); Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 72); Khu công trình hỗn hợp 77 – 79 Nguyễn Du (Công ty cổ phần Biển Phú Yên); 2 Khu nhà ở tại lô số 1 và lô số 2, phía Đông đường Hùng Vương (Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam); Khu nhà ở tại lô số 3, phía Đông đường Hùng Vương (Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát); Khu nhà ở cao cấp tại Khu đất phía Nam đường quy hoạch N3, đường Hùng Vương (Công ty cổ phần Bất động sản HANO –VID).

04 dự án đang hoàn tất các thủ tục để đầu tư xây dựng gồm Dự án Khu đô thị mới Ánh Dương, huyện Tuy An (Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng My Hoàng Dương và Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Hưng); Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại Khu đất phía Bắc đường N3, đường Hùng Vương (Công ty cổ phần Bất động sản An Phước); Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo (Công ty cổ phần đầu tư Number 1 Land); Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn (liên danh do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD8 đứng đầu).

Trong 15 dự án đang tổ chức lựa chọn chủ đầu tư, trong đó, TP. Tuy Hòa có tới 08 dự án, huyện Phú Hòa có 03 dự án, còn lại tại huyện Tuy An và huyện Tuy Hòa. Một số dự án đáng chú ý nhưKhu dân cư đô thị liền kề phía Bắc Trần Phú (đợt 1- giai đoạn 1) có quy mô 1,85 ha, tổng mức đầu tư hơn 443 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị mới Hòa Vinh quy mô 29,6 ha, tổng mức đầu tư 1.613 tỷ đồng; Khu phố chợ thị trấn Phú Thứ; Dự án Nhà ở xã hội và nhà ở thương mại Bình Kiến; Khu đô thị hỗn hợp DL…

Về dự án nhà ở xã hội, tỉnh đang triển khai dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (TP. Tuy Hòa) do Công ty TNHH Bích Hợp làm chủ đầu tư có diện tích 4,99 ha, tổng vốn đầu tư 352 tỷ đồng, số lượng 393 căn.

Cũng theo thông tin từ Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 05 dự án du lịch nghỉ dưỡng được điều chỉnh chủ trương đầu tư; 07 dự án du lịch nghỉ dưỡng đang triển khai; không có dự án mới nào được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý 1/2023.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tỉnh Phú Yên đã thông báo công khai đấu giá 02 lần đối với 02 dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa tổ chức bán đấu giá thành công (hiện tại đang niêm yết công khai đấu giá lần 03) đối với dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 5, số 6, phía Đông đường Hùng Vương.

Hà Nội bố trí thêm 3.840 tỷ đồng cho đường Vành đai 4

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, UBND TP phê duyệt điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (cấp thành phố), cụ thể: Điều chỉnh giảm 4.240 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (trong đó điều chỉnh giảm nguồn ngân sách trung ương hơn 1.999,9 tỷ đồng).

UBND TP cũng quyết định điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án: Bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là 3.840 tỷ đồng, gồm: Dự án thành phần 1.1 là 3.290 tỷ đồng (trong đó, nguồn ngân sách trung ương là hơn 1.999,9 tỷ đồng) và Dự án thành phần 2.1 là 550 tỷ đồng; tăng 100 tỷ đồng thực hiện tạm ứng giải ngân linh hoạt cho công tác chuẩn bị đầu tư; tăng 200 tỷ đồng cho vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành thanh toán theo cơ chế linh hoạt; bố trí 100 tỷ đồng thực hiện tạm ứng giải ngân linh hoạt các nhiệm vụ lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán...

UBND TP Hà Nội giao các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ phê duyệt; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án; thực hiện thanh, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước và TP.

Bên cạnh đó, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 2/3/2023 của UBND TP Hà Nội về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của TP được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022 và đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND TP về thực hiện, giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông Vận tải...), Kho bạc Nhà nước TPHà Nội và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết nhanh nhất các thủ tục đầu tư, xây dựng, giải ngân, thanh toán của các dự án, tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định của Nhà nước, thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai các dự án thành phần của dự án và hoàn trả phần vốn đã được ứng cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ Quỹ Phát triển đất (ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố) bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Dự án khu căn hộ Fiato City tại Nhơn Trạch sắp mở bán

Fiato City là khu căn hộ thuộc dự án Khu dân cư Thăng Long Home Hiệp Phước, có vị trí tọa lạc tại mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án nằm ngay cạnh cụm Khu công nghiệp Nhơn Trạch và cách tuyến đường Quốc lộ 51 chưa đầy 3 km.

Khu căn hộ Fiato City nằm trong dự án tổng Thăng Long Home Hiệp Phước có diện tích 9,8 ha. Được thiết kế xây dựng với các block căn hộ cao tầng mang tên Fiesta và Galaxy cung cấp 869 căn hộ cho thị trường.

Block Fiesta: Có diện tích đất 11.994 m2 với mật độ xây dựng khối đế 34,74% và khối tháp là 28%. Fiesta sở hữu chiều cao 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 393 căn hộ, 516 chỗ đậu xe hơi và 1.585 chỗ đậu xe máy.

Block Galaxy: Có diện tích đất 10.528, mật độ xây dựng khối đế 37,77% và khối tháp 31,03%. Tòa Galaxy sở hữu thiết kế với 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp 476 văn hộ, 436 chỗ đậu xe hơi, cùng 1.371 chỗ đậu xe máy.

Tại tầng khối đế từ tầng 1-3A cửa dự án Fiato City, sở hữu các căn thương mại dịch vụ có diện tích thông thủy từ 60,55 - 154,66 m2. Từ tầng 3B-18, dự án sở hữu các căn hộ để ở được thiết kế từ 1-3 phòng ngủ với diện tích đa dạng:

Căn hộ 1 phòng ngủ: 48,81 – 49,35 m2.

Căn hộ 2 phòng ngủ: 74,15 – 77,25 m2.

Căn hộ 3 phòng ngủ: 109,4 – 109,65 m2.

Dự án khu căn hộ Fiato City tại Nhơn Trạch sắp mở bán
Dự án khu căn hộ Fiato City tại Nhơn Trạch sắp mở bán.

Từ dự án, Khu căn hộ Fiato City có thể tiếp cận được những tiện ích ngoại khu lân cận như: Cách 3 phút đến Khu công nghiệp Nhơn Trạch, 7 phút đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, 10 phút đến sân bay Long Thành, 15 phút đến trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, sân golf Đại Phước và tuyến đường Vành Đai 3…

Dự án Khu căn hộ Fiato City Nhơn Trạch được đầu tư và phát triển bởi Công ty Cổ phần Địa ốc Thăng Long (Thang Long Real Group).

Ngày 13/04/2022, Thang Long Real Group đã tiến hành lễ động thổ dự án chung cư G2 (Fiato City), chính thức khởi động thực hiện giai đoạn 2 của Khu dân cư Thăng Long Home – Hiệp Phước.

Ngày 10/11/2022, Thang Long Real Group cùng Cen Land ký kết hợp tác phân phối dự án Fiato City.