Cụ thể: Trong đó, biến động chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng thêm 12,3 tỷ đồng lên 350,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 10,65 tỷ đồng về lỗ 3,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,6 tỷ đồng lên 28,9 tỷ đồng.

Theo giải trình của Thiết bị Y tế Việt Nhật, lợi nhuận gộp sau kiểm toán giảm 22,81% (tương ứng 12 tỷ đồng), phần lớn do giá vốn hàng bán đã tăng 12 tỷ đồng (3,64%). Trên BCTC tự lập, Công ty đã hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 10,5 tỷ đồng, nhưng kiểm toán đề nghị không hoàn nhập chi phí.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,88%, tương đương 1,6 tỷ đồng, do kiểm toán ghi nhận bổ sung chi phí trích lập dự phòng khoản phải thu khác, dự phòng trả trước cho người bán tăng tỷ lệ trích lập theo tuổi nợ.

Biến động BCTC năm 2021 trước và sau kiểm toán (Nguồn: BCTC).
Biến động BCTC năm 2021 trước và sau kiểm toán (Nguồn: BCTC).
Nợ xấu của JVC tới 31/3/2022 (Nguồn: BCTC).
Nợ xấu của JVC tới 31/3/2022 (Nguồn: BCTC).

Lợi nhuận khác giảm 153,28%, tương ứng giảm 10,7 tỷ đồng do chi phí khác tăng 785,53%, tương ứng 10,3 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty mẹ ghi nhận bổ sung chi phí tổn thất từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Khám chữa bệnh Tâm An để đầu tư xây dựng và vận hành phòng khám đa khoa quốc tế tại Hà Nội. Dự án này đầu tư chưa được 1 năm nhưng do vướng mắc giữa ban quản lý dự án và cư dân nên để hạn chế tổn thất, các bên thống nhất ngưng triển khai và ghi nhận chi phí tổn thất theo tỷ lệ tương ứng.

Đơn vị kiểm toán cũng đưa ý kiến nhấn mạnh vấn đề việc Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty con tại thời điểm 31/03/2022 đã thực hiện xử lý tài chính các khoản nợ phải thu tồn đọng gồm hơn 59,2 tỷ đồng nợ phải thu khách hàng, 14,94 tỷ đồng trả trước cho người bán, các khoản công nợ tạm ứng 16,67 tỷ đồng, và chuyển theo dõi khoản mục này ra ngoài bảng cân đối kế toán theo nghị quyết HĐQT. Việc theo dõi các khoản nợ ngoài bảng này không làm giảm trách nhiệm thu hồi công nợ của Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Đối với vấn đề nêu trên, Thiết bị Y tế Việt Nhật cho biết việc đưa các khoản nợ ra ngoài bảng theo dõi đã được HĐQT thông qua vào ngày 06/05/2022, và đã được trích lập dự phòng 100% trong năm tài chính 2021. Thiết bị Y tế Việt Nhật xác định việc này không làm ảnh hưởng đến khả năng thu hồi công nợ.

Luỹ kế trong năm 2021 (niên độ tài chính 1/4/2021-31/3/2022), Thiết bị Y tế Việt Nhật ghi nhận doanh thu giảm 4,9% so với cùng kỳ về 391,23 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 29,97 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 76,69 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lỗ trong niên độ kế hoạch năm 2021, Công ty đã có 2 năm lỗ liên tiếp với tổng lỗ luỹ kế 1.121,75 tỷ đồng, bằng 99,7% vốn điều lệ.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Thiết bị Y tế Việt Nhật giảm 4,3% so với đầu năm về 600,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu 160,4 tỷ đồng tài sản cố định, chiếm 26,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 132,6 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 115,1 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 70,8 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 62 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, tính tới ngày 31/3/2022, mặc dù các khoản thu ngắn hạn ghi nhận 115,1 tỷ đồng nhưng Công ty đang ghi nhận nợ xấu lên tới 1.217 tỷ đồng. Trong đó, thời gian quá hạn của các khoản nợ đều trên 3 năm.

Bên cạnh đó, HOSE quyết định đưa cổ phiếu JVC của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật vào diện cảnh báo kể từ ngày 14/6/2022.

Lý do là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/3/2022 là âm 1.091,8 tỷ đồng và kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Ngoài ra, HOSE thông báo giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu JVC do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (năm 2019 và năm 2020).

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 4 (niên độ từ 1/1/2022 - 31/3/2022) đã công bố, JVC ghi nhận doanh thu thuần 88 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận gộp cuối quý tăng lên 12,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, gánh nặng chi phí khiến JVC tiếp tục báo lỗ 2,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lỗ gần 23 tỷ đồng cùng kỳ.