Để thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố, NHNN chi nhánh TP HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn thành phố phải chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Nghị định 24, các thông tư hướng dẫn Nghị định 24, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng và các tổ chức tín dụng phải chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Siết mua bán vàng miếng phải có hóa đơn, chứng từ, phòng chống rửa tiền

Thường xuyên nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến hoạt động mua, bán vàng miếng tại các địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng nhằm đảm bảo chấp hành đúng quy định. Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua và giá bán vàng miếng.

NHNN chi nhánh TP HCM cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng phải thực hiện báo cáo theo quy định. Trong đó, kịp thời báo cáo về NHNN chi nhánh TP những vướng mắc khó khăn và đề xuất kiến nghị liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng miếng, phản ảnh kịp thời biến động thị trường để phục vụ công tác quản lý, công tác phối hợp và xử lý.

NHNN chi nhánh TP HCM đề nghị lãnh đạo các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng trên địa bàn nắm bắt và chỉ đạo tốt nội dung nhiệm vụ này, góp phần thực hiện tốt các giải pháp ổn định thị trường vàng, ngoại hối trên địa bàn.

Điều 12, Nghị định 24 quy định các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng chỉ được phép mua, bán các loại vàng miếng quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Nghị định này.

Không được phép thực hiện kinh doanh vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm. Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ. Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua và giá bán vàng miếng.

Có biện pháp và trang thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh. Tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.