Theo báo cáo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 12, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 107.200 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 72.400 lao động, giảm 9,8% về số doanh nghiệp, tăng 2,6% về vốn đăng ký và giảm 2,2% về số lao động so với tháng 11/2022.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tháng 12/2022 là 3.776 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 5,7% so với tháng trước và tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2021; có 5.847 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14,8% và giảm 35,4%; có 1.761 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,8% và giảm 6,2%.

Tính chung năm 2022, cả nước có 208,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30,3% so với năm trước; bình quân một tháng có 17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 143,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,5%. Trong đó phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn.

Trung bình một tháng có 11,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tương đương 68,75% số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, hay cứ 3 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thì có khoảng 2 doanh nghiệp rời bỏ thị trường.

Bên cạnh đó, còn có 59.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2022 lên 208.300 doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021. Bình quân một tháng có 17.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Năm 2022: Cứ 100 doanh nghiệp tham gia thì có 68 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Theo khu vực kinh tế, năm 2022 có 1.959 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 2,0% so với năm 2021; 36.300 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 16,1%; 110.300 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 31,9%.

Tính chung trong năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 73.800 doanh nghiệp, tăng 34,3% so với năm 2021; gần 50.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,5%; 18.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 11,2%. Bình quân một tháng có 11.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2022 cho thấy, có 32,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý III/2022; 33,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 33,7% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự báo về xu hướng kinh doanh trong quý I/2023, có 31,5% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý IV/2022; 37,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 31,2% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.