Kho bạc Nhà nước vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà tạo lập thị trường. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2024, Kho bạc Nhà nước cho biết, kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2024 là 400.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành 400 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong năm 2024
Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành 400 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong năm 2024. Ảnh minh họa

Kho bạc Nhà nước cho biết trong quý 1 năm 2024 sẽ thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ với khối lượng là 127 nghìn tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng mức phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Khối lượng dự kiến theo kỳ hạn, Kho bạc Nhà nước đưa ra khối lượng phát hành gồm 25.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm, 30.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 50.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm, 9.000 tỷ đồng kỳ hạn 20 năm, 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Kho bạc Nhà nước cho biết, toàn hệ thống sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch huy động vốn được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành, nắm bắt tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phù hợp, bảo đảm huy động đủ khối lượng theo nhu cầu của ngân sách trung ương và duy trì ổn định hoạt động thị trường trái phiếu Chính phủ.

Đồng thời, việc huy động vốn sẽ tiếp tục được tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, đáp ứng mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ đạt từ 9 - 11 năm, theo đúng Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội đặt ra.

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 298.476 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước (305.000 tỷ đồng). Khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách trung ương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.