Theo đó, giai đoạn 2024-2025, thành phố đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác đầu tư cải tạo hệ thống chợ thuộc khu vực đô thị trên địa bàn thành phố, thực hiện tốt Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 6/2/2023 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy có hiệu quả thiết thực, phù hợp với định hướng chung phát triển hạ tầng thương mại.

Kế hoạch cũng nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới chợ, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị; huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn thành phố một cách tổng thể, đồng bộ.

Hà Nội dự kiến sẽ đầy tư xây mới 17 chợ
Ảnh minh hoạ

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính, an ninh trật tự… đối với các chợ trên địa bàn.

Các đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân, làm tốt công tác công khai các thông tin cho Nhân dân hiểu, đồng thuận ngay trước, trong và sau khi triển khai các chủ trương, chính sách đối với công tác đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát lại quỹ đất để bố trí các địa điểm xây dựng chợ theo quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường giải tỏa các tụ điểm kinh doanh tự phát trái quy định trên địa bàn; rà soát lại toàn bộ kế hoạch sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2024-2025 bảo đảm các chợ xây dựng mới đều phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2024-2025.

Các địa phương tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận với quỹ đất sạch góp phần giảm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, giảm thời gian chuẩn bị đầu tư dự án; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với các chợ còn vướng mắc về đất đai theo quy định.

Việc đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống chợ trên địa bàn thành phố phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; bảo đảm thuận lợi cho người dân khi kinh doanh và mua bán tại chợ hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống, sinh hoạt của Nhân dân địa phương, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, mất an ninh trật tự, bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại.

Thành phố yêu cầu phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ, các tiểu thương và người dân trong quá trình thực hiện công tác đầu tư, cải tạo chợ trên địa bàn thành phố theo đúng tiến độ, kế hoạch được giao.