Gelex Electric: Doanh thu thuần đạt 3.528,7 tỷ đồng trong quý III/2022
Ảnh minh họa

Cụ thể: Trong quý III/2022, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 3.528,71 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 60,26 tỷ đồng, giảm 21,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,5% lên 12,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 41,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 128,45 tỷ đồng lên 436,94 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 25,4%, tương ứng tăng thêm 21,65 tỷ đồng lên 106,82 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 54,6%, tương ứng tăng thêm 95,63 tỷ đồng lên 270,83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 24,1%, tương ứng tăng thêm 35,14 tỷ đồng lên 181,22 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 87,3%, tương ứng giảm 38,95 tỷ đồng về 5,65 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng k

Công ty thuyết minh chi phí tài chính tăng trong quý III chủ yếu do chi phí lãi vay tăng thêm 43,7 tỷ đồng lên 174,5 tỷ đồng; lỗ chênh lệch tỷ giá tăng thêm 24,1 tỷ đồng lên 25,2 tỷ đồng; lỗ nghiệp vụ LME – Hedging 12,75 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 12.790,51 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 537,06 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Gelex Electric: Doanh thu thuần đạt 3.528,7 tỷ đồng trong quý III/2022
Gelex Electric: Doanh thu thuần đạt 3.528,7 tỷ đồng trong quý III/2022

Năm 2022, Gelex Electric đặt kế hoạch doanh thu 19.110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,1% và 144,5% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 663,16 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 33,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Gelex Electric giảm 18,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 4.212,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 6.826,7 tỷ đồng, chiếm 36,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 5.011,96 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.381,3 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.317,9 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho giảm 26,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.768,44 tỷ đồng về 5.011,96 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 32,5%, tương ứng giảm 1.148,6 tỷ đồng về 2.381,3 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 36% so với đầu năm, tương ứng giảm 626,4 tỷ đồng về 1.113,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, tài sản Công ty giảm chủ yếu do giảm lượng tiền mặt, các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho.

GEE được thành lập năm 2016, tiền thân là Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện do tách mảng sản xuất thiết bị đo điện từ Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (nay là Công ty CP Tập đoàn GELEX). Hiện tại, GEE là công ty mẹ sở hữu chi phối trực tiếp 9 công ty thành viên, tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp điện) bao gồm sản xuất thiết bị điện và phát điện.