Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì? Tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì được quy định rõ tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì?

Tại Chương 2, Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP Quy định Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ghi rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định mới của pháp luật thì tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có sự thay đổi như:

Doanh nghiệp siêu nhỏ: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ hoặc nguồn vốn không quá 3 tỷ.

Doanh nghiệp nhỏ: có số lao động tham gia BHXH bình quân không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ.

Doanh nghiệp vừa: Có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ như thế nào?

Khi Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ rất nhiều từ Chính phủ, cụ thể như sau:

Có 8 loại hỗ trợ mà doanh nghiệp vừa và nhỏ đương nhiên sẽ nhận được từ phía Nhà nước. Đó là: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo. cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì? Tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ được cho vay, tài trợ bởi quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Ngoài ra, những doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ được hưởng thêm nhiều hỗ trợ nữa từ phía nhà nước. Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ được cho vay, tài trợ bởi quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Chính phủ sẽ thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan hỗ trợ.

Các Bộ khác tùy vào chức năng chuyên môn của mình mà có những trách nhiệm riêng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hướng dẫn mẫu tờ khai doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành quy định miễn một số loại phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để có sức cạnh tranh hơn trên thị trường. Doanh nghiệp cần phải thực hiện khai xác định mình là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mẫu mới quy định kèm theo nghị định 39/2018/NĐ-CP để có thể được hưởng những hỗ trợ từ nhà nước.

Mẫu tờ khai doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất.
Mẫu tờ khai doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP do Chính phru ban hành.

Mẫu Tờ khai xác định loại hình doanh nghiệp là mẫu tờ khai xác định loại hình của doanh nghiệp ở mức siêu nhỏ, nhỏ hay doanh nghiệp vừa. Nội dung trong mẫu tờ khai cần trình bày chi tiết thông tin về doanh nghiệp, Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp...

Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP do Chính phru ban hành.