Đình chỉ giao dịch cổ phiếu MHL
Đình chỉ giao dịch cổ phiếu MHL

Nguyên nhân do Minh Hữu Liên tiếp tục vi phạm quy định về việc chậm nộp BCTC quý 3/2023 (niên độ tính từ 01/10-30/09) sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Ngoài ra, cổ phiếu MHL đang trong diện bị hạn chế giao dịch theo quyết định số 890 ngày 31/08/2023, do Minh Hữu Liên chậm nộp BCTC cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/03/2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Theo đó, cổ phiếu MHL chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch.

Trước đó, ngày 25/08, HNX cũng có thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu MHL vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 29/08/2023. Lý do là Minh Hữu Liên chậm nộp công bố thông tin BCTC bán niên 2023 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Lý do khác là cổ phiếu MHL thuộc diện bị hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế 6 tháng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2023 trên BCTC cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/03/2023 là số âm.