Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương, UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho phòng chống dịch.

Địa phương được quyết định dùng ngân sách hỗ trợ thêm cho phòng chống dịch
Địa phương được quyết định dùng ngân sách hỗ trợ thêm cho phòng chống dịch

Trường hợp cần phải hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật, tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trước đó, Bộ Tài chính nhận được đề nghị hướng dẫn kinh phí tăng thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covi-19 của một số địa phương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 3389/VPCP-KTTH ngày 24/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.