Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (Mã HoSE: PJT) 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, nay là quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Cụ thể, công ty không có thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong tổng số 7 thành viên Hội đồng Quản trị.

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: petrolimex.com

Về kết quả kinh doanh năm 2022, trong quý IV, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex ghi nhận doanh thu là 204 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế là 11,9 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.

Lũy kế cả năm 2022, PJT ghi nhận doanh thu hơn 821 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 22,9 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2021.

Ở thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex là hơn 492 tỷ đồng (trong đó tài sản dài hạn chiếm gần 80%), giảm 7,7% so với thời điểm đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của PJT là hơn 302 tỷ đồng, tương đương với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả ở thời điểm cuối năm 2022 là hơn 190 tỷ đồng, giảm 17,5% so với hồi đầu năm.