Cụ thể: Ngày 07/02/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 163/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect bị 'tuýt còi' trước loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect bị 'tuýt còi' trước loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN (Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (Công ty) phối hợp với bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền giao dịch mua chứng khoán/rút tiền khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN).

- Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng (tại một số ngày Công ty cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản không đủ tiền tại thời điểm đặt lệnh).

- Phạt tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.

- Phạt tiền 92.500.000 đồng (chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với các Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 447-2/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2021, số 198-1/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2022, các Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 273-1/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 25/4/2022, số 130-1/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 08/03/2022; Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2020).

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 642.500.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Chứng khoán VNDIRECT là cách gọi tắt của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (mã CK: VND) được thành lập vào năm 2006 và hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính.

Chủ tịch HĐQT VNDIRECT là doanh nhân Nguyễn Vũ Long. Ông Nguyễn Vũ Long giữ chức Chủ tịch HĐQT VNDIRECT từ ngày 26/04/2023.

Mức phí giao dịch VNDIRECT áp dụng theo gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng cũng như kênh giao dịch. Cụ thể: Gói dịch vụ Direct Service (Dịch vụ cơ bản): 0,15%/Giá trị giao dịch.

Gói dịch vụ Portfolio Manager Careby (Dịch vụ Ủy thác Quản lý danh mục): theo giá trị tài sản ròng và thưởng hiệu quả.