Cổ phiếu Vietnam Airlines bị đưa vào diện cảnh báo từ 25/4
Cổ phiếu Vietnam Airlines bị đưa vào diện cảnh báo từ 25/4

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN vào diện cảnh báo từ ngày 25/4. Lý do là vì Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, Vietnam Airlines có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) giải trình về việc chậm công bố báo cáo tài chính năm 2022 và xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán.

Theo đó, Vietnam Airlines cho biết doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên toàn cầu với 27 đơn vị trực thuộc (9 đơn vị trong nước và 18 chi nhánh nước ngoài) cùng 15 công ty con có quy mô vừa và lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, các công ty con cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Trong khi đó, doanh nghiệp và các công ty con đang phải sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các hậu quả của đại dịch Covid-19, từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Do vậy, Vietnam Airlines cần thêm thời gian cho việc đối chiếu, xác nhận báo cáo, tổng hợp số liệu tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.

Đối với công ty mẹ, trong năm ngoái, Vietnam Airlines đã thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập 5 đơn vị trực thuộc, tiến hành đóng mã số thuế tại các chi nhánh bị sáp nhập nên công tác đối chiếu số liệu báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị bị kéo dài.

Trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines đã đàm phán và được nhiều nhà cung cấp nước ngoài chấp thuận (có điều kiện) cho phép được giảm giá hàng hóa dịch vụ, giãn hoàn các khoản thanh toán. Do có những điều kiện thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng nên Vietnam Airlines cần nhiều thời gian hơn để đối chiếu xác nhận công nợ đáp ứng chuẩn mực kiểm toán.

Với những lý do trên, Vietnam Airlines đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE xem xét, chấp thuận cho công ty được gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022.

Phản hồi đề nghị này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng lý do mà Vietnam Airlines đưa ra không nằm trong nhóm lý do bất khả kháng được phép tạm hoãn báo cáo tài chính kiểm toán như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Vietnam Airlines khẩn trương hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định.