Chuyển cổ phiếu GAB từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày 27/2
Chuyển cổ phiếu GAB từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày 27/2

Cụ thể, cổ phiếu GAB của CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 27/2/2023 theo Quyết định số 63/QĐ-SGDHCM ngày 20/2/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

Lý do, tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu GAB đang trong diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 9 tháng theo Quyết định số 915/QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2022 của HoSE.

HoSE thông báo về việc chuyển cổ phiếu GAB từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022 doanh thu của GAB chỉ đạt 183 tỷ đồng, giảm 57% so với năm 2021, trong khi đó, lợi nhuận sau thuế âm 2,68 tỷ đồng.

Liên quan đến cổ phiếu thuộc "họ FLC", trước đó HoSE ra quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 20/2/2023.

Lý do là Tập đoàn FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Tình huống này thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1, Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.