Ngày 4/5, Bộ Công an tổ chức họp Ban chỉ đạo Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) tại Hà Nội. Đây là cuộc họp toàn thể lần thứ 4 của Ban chỉ đạo từ đầu năm 2021 đến nay để kiểm điểm kết quả, tiến độ triển khai thực hiện hai dự án.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo biểu dương tinh thần ra quân quyết liệt của Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai hai dự án. Thông qua việc thực hiện hai dự án này, uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân được nâng cao.

Bộ trưởng khẳng định, với sự quyết tâm nỗ lực của toàn lực lượng công an và sự giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, mục tiêu tổng thể cấp 50 triệu thẻ CCCD sẽ hoàn thành trước ngày 1/7/2021.

Bộ Công an cấp 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1/7
Bộ Công an cấp 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1/7

Đối với việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, hiện nay Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính bàn thống nhất các giải pháp kỹ thuật để phục vụ kết nối.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương phải đảm bảo bố trí, duy trì đủ nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện 2 dự án; tăng cường công tác tuyên truyền để nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và nhân dân đối với hai dự án; kịp thời động, viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo tóm tắt tiến độ của hai dự án, quá trình thực hiện dự án CSDLQGDC đã đồng bộ vào hệ thống 98.713.820 nhân khẩu trên toàn quốc và đang trong giai đoạn "làm sạch" thông tin với mục tiêu cấp số định danh cá nhân cho 100% công dân trước ngày 1/7/2021.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 27/4, tổng số hồ sơ thu nhận CCCD của Công an 63 địa phương là 33.920.141 hồ sơ (đạt 67,8% so với chỉ tiêu 50 triệu hồ sơ). Báo cáo cũng chỉ ra những yếu tố khó khăn có thể tác động đến quá trình thực hiện hai dự án thời gian tới như yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, khó khăn về nguyên liệu nhập khẩu...