Cụ thể, Bitagco thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 2 đến ngày 18/4/2023.

Trước đó, ngày 24/10, Bitagco đã gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 sang ngày 22/12/2022. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Bitagco đã hai lần gia hạn trả cổ tức năm 2021.

Được biết, ngày 11/10/2022, Bitagco chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng, thời gian thanh toán dự kiến là ngày 26/10/2022. Với 80 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bitagco sẽ phải trả tổng cộng 40 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021.

Tính tới 30/9/2022, Bitagco chỉ còn 6,95 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, nhỏ hơn tổng số tiền sẽ chi trả cho cổ đông với tỷ lệ 5%.

Ở một diễn biến khác, trên sàn, một doanh nghiệp cũng liên tục kéo dài thời gian trả cổ tức là CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, HOSE: SJS).

Cụ thể, Sudico đã thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 lần thứ 8 từ 30/12/2022 sang 30/6/2023; và thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2017 lần thứ 4 từ ngày 30/12/2022 sang 30/6/2023.

Được biết, căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp: “Cổ tức phải thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên”. Căn cứ quy định, Sudico đã vi phạm quy định về việc chi trả cổ tức.

Quay trở lại với Bitagco, mới đây, ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT vừa mua vào 390.000 cổ phiếu ABS trong tổng đăng ký 3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công 13% tổng lượng đăng ký để nâng sở hữu từ 19,33% lên 19,81% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 31/10 đến 28/11.

Lý do không mua hết lượng đăng ký được ông Trần Văn Mười đưa ra do diễn biến thị trường chưa thuận lợi. Thực tế, từ ngày 11/1/2022 đến ngày 28/11/2022, cổ phiếu ABS giảm 80,2% từ 29.120 đồng về 5.770 đồng/cổ phiếu.

Bitagco kéo dài thời gian trả cổ tức
Bitagco tiếp tục kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2021.

Tại một diễn biến liên quan, mới đây Bitagco thông qua việc chuyển nhượng 13,4 triệu cổ phiếu CTCP VCD Riverbank với giá chuyển nhượng tối thiểu 13.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chuyển nhượng tối thiểu 178,89 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, Bitagco cho biết đang ghi nhận đầu tư 340,2 tỷ đồng tài chính ngắn hạn. Trong đó, Công ty cho biết đầu tư 32,4 triệu cổ phiếu CTCP VCD Riverbank, tương ứng chiếm 72% vốn điều lệ.

Như vậy, ước tính giá trị đầu tư trung bình 10.500 đồng/cổ phiếu. Nếu Công ty bán vốn thành công với giá 13.350 đồng/cổ phiếu, ước tính lãi tối thiểu 38,19 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Bitagco có doanh thu thuần đạt 948,67 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 17,49 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 33% và 43% so với 9 tháng đầu năm 2021. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ bán phân bón các loại, các sản phẩm thuộc nông nghiệp đạt 767 tỷ đồng, tăng 28%.

Năm 2022, Bitagco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện 69% chỉ tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 1.678,4 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 121%, đạt 6,95 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn tăng 10%, đạt 1.010,8 tỷ đồng; song hàng tồn kho giảm 65%, về mức hơn 7 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 30/12, cổ phiếu ABS đang ở mức 5.220 đồng/cổ phiếu.