Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (Mã chứng khoán BIC) vừa thông báo Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Tổng số tiền dự kiến chi trả gần 176 tỷ đồng, ngày thực hiện chi trả cổ tức là 4/10/2024. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 là 16/9.

Bảo hiểm BIDV chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 15%

Theo dữ liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), BIC đã duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt đều đặn qua các năm. Cụ thể, năm 2023 trả cổ tức 13%, năm 2022 là 15%, năm 2021 là 12% và năm 2020 là 8%. Từ 2016 đến 2019, tỷ lệ cổ tức tiền mặt hàng năm đều dưới 10%.

Theo số liệu cập nhật trong báo cáo thường niên 2023, BIDV vẫn là cổ đông lớn nhất của BIC với số lượng cổ phiếu nắm giữ là 59,8 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ. Với lượng cổ phiếu này, ước tính BIDV có thể nhận về 90 tỷ đồng cổ tức.

Một cổ đông khác là Fairfax Asia Limited đang sở hữu hơn 41 triệu cổ phiếu BIC, tương đương tỷ lệ sở hữu là 35%, cũng sẽ nhận về khoảng 61,6 tỷ đồng. Các cổ đông còn lại chiếm 14% vốn sẽ nhận về 24,6 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh tại BIC, kết thúc quý 1/2024, công ty này ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.256 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm đem về lợi nhuận gộp 282 tỷ đồng, mảng tài chính mang lại 128 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 148 tỷ đồng, tăng 49,2%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, cổ đông BIC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thực hiện năm 2023 (574 tỷ đồng). Tổng doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo của công ty mẹ) dự kiến đạt 5.570 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm trước.