Theo đó, từ 2/7, các cá nhân có các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất tới đây sẽ được cơ quan thuế áp dụng quản lý rủi ro theo các mức cao, thấp, trung bình. Việc kiểm tra được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế. Thông tư phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế theo 3 mức: Rủi ro cao, Rủi ro trung bình, Rủi ro thấp.

Cụ thể, liên quan đến áp dụng quản lý rủi ro đối với người nộp thuế là cá nhân, Thông tư quy định các biện pháp ứng xử của cơ quan thuế đối với từng mức độ rủi ro người nộp thuế theo các khoản thu nhập, gồm có đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đối với cá nhân có các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (không bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh); đối với cá nhân có các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế có mức rủi ro cao, cơ quan thuế áp dụng một hoặc kết hợp các biện pháp sau: rà soát, kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan làm cơ sở xác định lại doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Người nộp thếu có mức rủi ro trung bình, cơ quan thuế lựa chọn ngẫu nhiên đưa vào danh sách khảo sát doanh thu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tiếp tục thực hiện phân loại rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo; Cơ quan thuế lưu hồ sơ, thực hiện phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo đối với người nộp thuế có mức rủi ro thấp.

Áp dụng mức quản lý rủi ro nộp thuế đối với cá nhân có các khoản thu liên quan đến đất đai từ 2/7
Áp dụng mức quản lý rủi ro nộp thuế đối với cá nhân có các khoản thu liên quan đến đất đai từ 2/7

Tổng cục Thuế cho biết, nội dung quy định tại Thông tư số 31 được ban hành nhằm hướng đến các mục tiêu công bằng, minh bạch trong đối xử với người nộp thuế bằng việc quy định việc áp dụng các biện pháp quản lý thuế trên cơ sở đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế và phân loại mức độ rủi người nộp thuế. Đồng thời, khuyến khích người nộp thuế tự nguyện tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về thuế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Bên cạnh đó, nội dung Thông tư cũng quy định việc đánh giá, phân loại người nộp thuế mang tính hệ thống và kế thừa, kết quả đánh giá ở khâu trước là một phần của tiêu chí đánh giá ở khâu sau.

Trong trường hợp cá nhân có các khoản thu nhập chịu thuế TNCN thông qua tổ chức chi trả thu nhập thì được kiểm soát qua việc phân tích dấu hiệu rủi ro của tổ chức chi trả thu nhập.

Đối với cá nhân có các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất có mức rủi ro cao, cơ quan thuế thực hiện phân tích hồ sơ, lập danh sách trình thủ trưởng cơ quan thuế kế hoạch kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo quy định hiện hành đối với cá nhân và tổ chức có liên quan.

Cơ quan thuế lưu hồ sơ, thực hiện phân loại mức độ rủi roc ho kỳ đánh giá tiếp theo đối với mức rủi ro trung bình và rủi ro thấp.