Cụ thể, Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải thông tin đợt kiểm tra này nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng, kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc theo Quyết định số 946/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Theo đó, Chánh Thanh tra đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành nghiêm túc quyết định kiểm tra, phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện theo đúng quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, đặc biệt phải nghiêm túc chấp hành quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra gồm 7 người do ông Đoàn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Thanh tra Hành chính, Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn. Thành viên trong đoàn là các thanh tra viên, Thanh tra Bộ GTVT, chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Trung tâm công nghệ thông tin. Thời kỳ kiểm tra là từ khi triển khai Dự án đến thời điểm kiểm tra. Thời hạn kiểm tra 25 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành kiểm tra.

Bộ Giao thông Vận tải thanh tra các dự án thu phí không dừng toàn quốc
Bộ Giao thông Vận tải thanh tra các dự án thu phí không dừng toàn quốc

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng BOO.

Phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy và tồn tại, vướng mắc (nếu có) để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm. Đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật chưa phù hợp (nếu có) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO.

Trước đó, ngày 27/5/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 946/QĐ-BGTVT-TTr về kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án thu phí dịch vụ đường bộ tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 (BOO1) và giai đoạn 2 (BOO2).

Quyết định cũng giao Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Văn Doãn phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra theo đề nghị của Trưởng Đoàn kiểm tra. Xử lý hoặc trình lãnh đạo Bộ GTVT xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn kiểm tra.