Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 giảm 14%
Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 giảm 14%. Ảnh minh hoạ

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán TCB) sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 22.000 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2022.

Dư nợ tín dụng đến cuối năm 2023 ước đạt 511.297 tỷ đồng; tăng trưởng 15% hoặc cao hơn theo chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp với tỷ lệ nợ xấu nội bảng thấp hơn 1,5%; Huy động vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế nhằm tối ưu hóa nguồn huy động.

Để chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh với tình hình biến động như hiện nay, Ban lãnh đạo Techcombank đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý/chấp thuận giao Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thực hiện, bao gồm cả việc điều chỉnh các chỉ tiêu nêu trên để phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và/hoặc quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ.

Cùng đó, trong năm 2023 Techcombank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022. Với lợi nhuận sau thuế năm 2022 gần 17.907 tỷ đồng, tổng lợi nhuận chưa sử dụng của Techcombank tính đến ngày 1/1/2023 đạt hơn 58.000 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến trích 32.676 tỷ đồng cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Việc trích quỹ này nhằm phục vụ phương án tăng vốn điều lệ theo quyết định của ĐHĐCĐ vào thời điểm thích hợp.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ trích 1.791 tỷ cho quỹ dự phòng tài chính và 38 tỷ đồng cho quỹ phúc lợi. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại có thể phân phối là gần 23.539 tỷ đồng. Ngân hàng đề xuất duy trì số tiền này dưới dạng lợi nhuận không chia nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Nếu được thông qua, đây sẽ là năm thứ 12 ngân hàng này không chia cổ tức bằng tiền mặt. Lần gần nhất Techcombank chia cổ tức với hình thức cổ phiếu là vào năm 2018, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Nguồn chia cổ phiếu lấy từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn từ việc bán cổ phiếu quỹ.

Năm 2023, Techcombank sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Ngân hàng này sẽ phát hành hơn 3,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng một đơn vị. Số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động của nhà băng. Nếu được thông qua, đây là năm thứ 6 liên tiếp Techcombank phát hành hàng triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên.