Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết tổng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 14.620 tỷ đồng. Trong đó, từ cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2021 là 7.420 tỷ đồng; giảm chi trả nợ lãi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 4.200 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo nghị quyết của Chính phủ còn dư 3.000 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm, cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đã tập trung sử dụng dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; xử lý các nhu cầu chi cấp thiết về quốc phòng, an ninh. Các nguồn lực của Trung ương đã sử dụng 22.270 tỷ đồng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cho biết tổng hợp chung nhu cầu Trung ương phải chi để mua vắc-xin và chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới khoảng 36.000 - 40.000 tỷ đồng.

Quốc hội đồng ý bổ sung ngân sách 14.620 tỷ đồng để phòng, chống dịch
Quốc hội đồng ý bổ sung ngân sách 14.620 tỷ đồng để phòng, chống dịch

Được biết, để bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch COVID-19, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng 14.620 tỷ đồng từ nguồn nêu trên để chi cho công tác phòng chống dịch. Trong đó, nguồn kinh phí tập trung cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai (do đây là các địa phương đang phải lo toàn bộ kinh phí thực hiện phòng chống dịch COVID-19).

Đối với các địa phương khác, Trung ương sẽ hỗ trợ kịp thời khi có báo cáo của địa phương.

Kết luận phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn lực từ ngân sách Trung ương số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm chi ngân sách nhà nước năm 2021 để sử dụng cho phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ xử lý nguồn lực dự phòng này để ưu tiên chống dịch COVID-19, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.