Cụ thể, Hải Phát Invest lên kế hoạch chào bán 152,08 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:500, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua thêm 500 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu - cao hơn gần 48% so với thị giá đóng cửa phiên ngày 5/6 của cổ phiếu HPX là 6.760 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được thực hiện chuyển nhượng tự do. Người sở hữu quyền mua cũng có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác (một hoặc nhiều người) theo thỏa thuận. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Hải Phát Invest sắp chào bán 152 triệu cổ phiếu để trả nợ trái phiếu và ngân hàng
Phương án sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của HPX

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hiện tại trên thị trường đang lưu hành 304,17 triệu cổ phiếu HPX. Như vậy dự kiến công ty sẽ phát hành 152,08 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông. Tương đương thu về số tiền khoảng 1.520,8 tỷ đồng.

Số tiền 1.520 tỷ đồng dự kiến huy động được từ đợt chào bán, Hải Phát Invest dự kiến dùng 1.410,5 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ trái phiếu (mã trái phiếu HPX122018, HPXH2123008, HPXH2124009 và trái phiếu HPXH2125007); còn lại 110,3 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hà Nội.

Về thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, Hải Phát Invest cho biết, trong trường hợp công ty không chào bán hết cổ phiếu dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho phương án trên, công ty sẽ ưu tiên thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ trái phiếu đến hạn trước. Nếu còn dư sẽ thanh toán gốc và lãi của khoản vay của công ty tại Ngân hàng Bảo Việt.

Đồng thời, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty sẽ bổ sung nguồn vốn thiếu hụt từ nguồn vốn tự có hoặc huy động từ các nguồn khác bên ngoài (vay; phát hành trái phiếu; vay tổ chức, cá nhân khác...).

Trong trường hợp thời gian triển khai đợt chào bán cổ phiếu thực tế kéo dài hơn dự kiến dẫn đến công ty phải huy động các nguồn vốn khác từ bên ngoài để thanh toán trước cho các nghĩa vụ đến hạn của trái phiếu và nợ vay ngân hàng theo kế hoạch, HĐQT công ty sẽ sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để thanh toán bù đắp cho các nguồn vốn khác từ bên ngoài mà công ty đã huy động để thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn do không kịp hoàn thành đợt chào bán theo tiến độ sử dụng vốn thực tế.

Hải Phát Invest sắp chào bán 152 triệu cổ phiếu để trả nợ trái phiếu và ngân hàng

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 323,76 tỷ đồng, tăng 116,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 15,77 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 26,19 tỷ đồng, tức tăng thêm 41,96 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11%, lên 21,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 320% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 52,41 tỷ đồng, lên 68,79 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 247,2%, tương ứng tăng thêm 1,78 tỷ đồng, lên 2,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,3%, tương ứng tăng thêm 4,23 tỷ đồng, lên 31,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 20,1%, tương ứng tăng thêm 3,39 tỷ đồng, lên 20,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù trong quý đầu năm 2024 chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhưng Đầu tư Hải Phát vẫn chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận doanh thu tăng, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Trong năm 2024, Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, giảm 22,2% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 5%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận sau thuế đạt 15,77 tỷ đồng, Đầu tư Hải Phát đã hoàn thành 15% so với kế hoạch lãi 105 tỷ đồng trong năm 2024

Về cơ cấu nguồn vốn, Hải Phát Invest đang có nợ phải trả chiếm 5.108 tỷ đồng. Trong đó khoản vay và thuê tài cính ngắn hạn hiện chiếm 1.751 tỷ đồng trong khi vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 639 tỷ đồng.

Nợ phải trả hiện đang chiếm 58,6% tổng nguồn vốn của Hải Phát Invest. Trong khi vốn chủ sở hữu chỉ chiếm hơn 40%, tương đương 3.603 tỷ đồng. Lãi sau thuế chưa phân phối hiện cũng chỉ còn 295 tỷ đồng.